Keywords: plant evolution

A toxin-antidote system contributes to interspecific reproductive isolation in rice

Shimin You, Zhigang Zhao, Xiaowen Yu, Shanshan Zhu, Jian Wang, Dekun Lei, Jiawu Zhou, Jing Li, Haiyuan Chen, Yanjia Xiao, Weiwei Chen, Qiming Wang, Jiayu Lu, Keyi Chen, Chunlei Zhou, Xin Zhang, Zhijun Cheng, Xiuping Guo, Yulong Ren, Xiaoming Zheng, Shijia,  Nature Communications,  14. 2023.
Breakdown of reproductive isolation facilitates flow of useful trait genes into crop plants from their wild relatives. Hybrid sterility, a major form of reproductive isolation exists between cultivated rice (Oryza sativa) and wild rice (O. meridionalis, Mer). Here, we report the ...
Keywords: , , ,